MITSUBISHI COLT Speed Master Wheel Mag Gray 17X7 4H100
Special Thanks to Masayuki Matsunaga KOHSOKU YUEN (High Speed Leaded)

MITSUBISHI COLT Speed Master Wheel Mag Gray 17X7 4H100
Special Thanks to Masayuki Matsunaga KOHSOKU YUEN (High Speed Leaded)